ЕІТ — РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ!

Какво е EIT и как работи?

„триъгълника на знанието“
„триъгълника на знанието“

 

Европейският институт за иновации и технологии (EIT) е независим орган на ЕС със седалище в Будапеща, който укрепва способността на Европа за иновации. EIT играе жизненоважна роля в подкрепата на целите на ЕС за създаване на устойчив икономически растеж и работни места, като дава възможност на предприемачите и създателите на иновации да превърнат най-добрите си идеи в продукти и услуги за Европа.

EIT насърчава предприемаческия талант и подкрепя нови идеи, обединяващи „триъгълника на знанието“ на водещи предприятия, университети и научноизследователски центрове, за да формират динамични трансгранични партньорства, наречени „Общности на иновациите“ (ОЗИ — Общност на знанието и иновациите).

 

Мисията на EIT е:
 • да допринесе за конкурентоспособността на Европа, за нейния устойчив икономически растеж и за създаването на нови работни места чрез насърчаване и засилване на полезните взаимодействия и сътрудничеството между стопанската дейност, учебните заведения и изследователските организации;
 • да създаде благоприятна среда за творческата мисъл с оглед процъфтяване на иновациите и предприемачеството от световна класа в Европа.

ЕІТ е неразделна част от „Хоризонт 2020“, рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС.

Повече от:

1 217 бизнес идеи

640  нови продукти и услуги

 1 250+ иновационни стартиращи предприятия

1 700+ завършили програмите на EIT

732 трансфери на знания и приемания

   

(*) 2010-2018

Електрически самолети, бутилки за вода, които могат да се ядат, изкуствени дървета, които почистват въздуха със сила, равняваща се на 275 дървета ...

Общностите за иновации на EIT създават и намират иновативни решения на основните предизвикателства, включително енергетиката, климата, здравето, суровините, цифровизацията и храната. Те предлагат достъп до таланти, знания, финансиране и нови бизнес сектори за:

 • разработване на иновативни продукти и услуги: доразвийте идеята си, като я изнесете на пазара заедно с нас!
 • стартиране на нови предприятия: създайте или ускорете своето начинание с нас!
 • обучете ново поколение предприемачи: развийте предприемаческите си умения с нас!
Какви Общности за иновации на EIT съществуват?

Сега EIT има шест Общности за иновации:

 • EIT ОИЗ „Климат“: осъществява приспособяването към изменението на климата и смекчаване на последиците;
 • EIT „Цифровизация“: задвижва цифровата трансформация в Европа;
 • EIT „InnoEnergy“: постига устойчива енергия;
 • EIT „Здраве“: подобрява качеството на живота на европейските граждани и устойчивостта на системите на здравеопазването и социалните грижи;
 • EIT „Суровини“: гарантира достъпа, наличността и устойчивото използване на суровини за икономиката и гражданите;
 • EIT „Храна“поставя Европа в центъра на глобалната революция в областта на иновациите и производството на храни.

Всяка от иновационните общности на EIT работи в иновационни центрове. Иновационните центрове са разположени из целия ЕС, за да се увеличи въздействието на дейностите на EIT.

EIT: работи из цяла Европа

Регионалната иновационна схема на ЕІТ (EIT RIS) е широкообхватна програма, чиято задача е да помогне на повече организации в Европа да се възползват от работата на общностите на ЕІТ и да участват в нейните дейности. EIT RIS има за цел да увеличи способността за иновации на европейските региони, които все още не работят с EIT и неговите Общности за иновации. EIT RIS обединява предприятията, университетите, изследователските лаборатории и организациите на заинтересованите страни в най-голямата иновационна общност в Европа.

През ноември 2016 г. Общността на ЕИТ обедини почти 900 партньори, сред които:

 • 503 предприятия, включително МСП
 • 171 висши учебни заведения
 • 146 научноизследователски центъра
 • 74 града, региона и НПО
Ние се разрастваме!

През 2018 г. възнамеряваме да създадем две нови Общности за иновации:

 • EIT „Производство“:засилва и повишава конкурентоспособността на европейската преработвателна промишленост;
 • EIT „Градска мобилност“: предоставя устойчиви решения за градската мобилност.
Бъдете иновативни с нас!
 
 

Свързани документи