За ЕІТ накратко

Европейският институт за иновации и технологии (ЕІТ) е независим орган на ЕС. Ние повишаваме капацитета на Европа за иновации, като насърчаваме предприемаческия талант и подкрепяме новите идеи.

Нашата мисия е следната:
 • принос за конкурентоспособността на Европа, за нейния устойчив икономически растеж и за създаването на нови работни места чрез насърчаване и засилване на полезните взаимодействия и сътрудничеството между стопанската дейност, учебните заведения и изследователските организации.
 • създаване на благоприятна среда за творческата мисъл с оглед процъфтяване на иновациите и предприемачеството от световна класа в Европа.

 

ЕІТ е неразделна част от „Хоризонт 2020“, рамковата програма за научни изследвания и иновации на ЕС. „Хоризонт 2020“ е основен стълб на „Съюза за иновации“ — водеща инициатива на „Европа 2020“, която има за цел да повиши глобалната конкурентоспособност на Европа.

Иновации чрез интеграция

За да се увеличи капацитетът на Европа за иновации, са нужни действия за преодоляване на фрагментирания сектор на иновациите в Европа — именно в това се състои задачата на ЕІТ. Натоварени сме с инициативата да повишим устойчивия растеж и конкурентоспособността на Европа чрез увеличаване на капацитета за иновации на ЕС в динамичните глобални условия.

ЕІТ обединява „триъгълника на знанието“ на стопанската дейност, образованието и изследванията, като създава динамични трансгранични партньорства, общности на знание и иновации (ОЗИ / Knowledge and Innovation Communities – KIC). ОЗИ:

 • разработват иновативни продукти и услуги,
 • основават нови дружества и
 • обучават ново поколение предприемачи.

Работейки в тясно сътрудничество в ОЗИ, водещите дружества, университетите и изследователските центрове създават по-ефективни и иновационни решения за Европа.

Първите три ОЗИ на ЕІТ стартираха през 2010 г.:

 • Climate-KIC: посреща предизвикателствата, свързани с изменението на климата;
 • EIT Digital: генерира ИКТ от световна класа;
 • KIC InnoEnergy: работи по въпросите на устойчивата енергия.

Две нови ОЗИ бяха създадени през декември 2014 г. и ще започнат дейност на територията на Европа през 2015 г.:

 • EIT Health: подобрява качеството на живота на европейските граждани и устойчивостта на системите на здравеопазването и социалните грижи.
 • EIT Raw Materials: гарантира достъпа, наличността и устойчивото използване на суровини за икономиката и гражданите.

Всяка една ОЗИ работи в иновационни центрове, наречени „центрове за съвместно ползване“. Центровете за съвместно ползване на ОЗИ са пръснати в целия ЕС и работят с регионалните центрове за повишаване на въздействието от своите дейности.

Ние се разрастваме!

До 2020 г. ще създадем три нови ОЗИ:

 • 2016 г.:

EIT Food: осигурява устойчива на климатичните изменения и стабилна, глобална верига за създаване на стойност в областта на храните.

EIT Manufacturing: засилва и повишава конкурентоспособността на европейската преработвателна промишленост.

 • 2018 г.:

EIT Urban Mobility: предоставя устойчиви решения за градската мобилност.

Регионалната иновационна схема на ЕІТ (EIT RIS) е структурирана широкообхватна програма, чиято задача е да помогне на повече организации в Европа да се възползват от работата на ЕІТ и да участват в дейностите на Института. Целта на EIT RIS е да се увеличи капацитетът за иновации в областите и регионите на Европа, които не работят с ЕІТ и неговите ОЗИ. EIT RIS привлича компаниите, университетите, изследователските лаборатории и организациите на заинтересованите страни, които не участват в партньорства с ОЗИ, в света на иновациите.

Управление на ЕІТ

С оглед насърчаване на нови идеи и подбуждане към иновации, ЕІТ съчетава експертен опит с визия. Решенията могат да се вземат при постигане на точния баланс между гъвкавост и отчетност. Това се дължи на опростената структура на две нива на ЕІТ, която съчетава ефикасна управленска структура със стабилен ръководен екип и децентрализиран оперативен спектър на партньорства (общностите за знание и иновации), разчитащи на най-изявените дейци в областта на иновациите в Европа.

Европейският институт за иновации и технологии (ЕІТ) и неговите дейности се ръководят от Директора. Martin Kern е главен административен директор и временно изпълняващ длъжността директор на ЕІТ от 1 август 2014 г.

Директорът се отчита пред напълно независим управителен съвет, включващ балансирано представителство на изтъкнати специалисти от деловите и академичните среди и председателстван от Peter Olesen, чийто мандат започна на 1 август 2014 г. Ролята на управителния съвет на ЕІТ е да осигурява стратегическо ръководство на ЕІТ и да отговаря за подбора, оценката и подпомагането на общностите на знание и иновации (ОЗИ).

Седалището на ЕІТ е в Будапеща, Унгария. Институтът е организиран в редица звена и отдели съгласно управленската структура, която е изцяло съобразена със съответната мисия и дейност на ръководството на ЕІТ. Всички звена на ОЗИ на ЕІТ на територията на Европа могат да бъдат намерени тук.

ЕІТ — реализиране на иновациите! Бъдете иновативни с нас!

Свързани документи