Institut EIT v kostce

Evropský inovační a technologický institut (EIT) je nezávislý orgán EU. Rozvíjením podnikatelského talentu a podporou nových nápadů posilujeme inovační schopnost Evropy. 

Naším cílem je
 • přispět ke konkurenceschopnosti Evropy, jejímu udržitelnému hospodářskému růstu a vytváření pracovních míst podporou a posilováním synergií a spolupráce mezi podniky, vzdělávacími institucemi a výzkumnými organizacemi,
 • utvářet příznivé prostředí pro kreativní myšlení, umožňovat rozkvět inovací a podnikání v Evropě na světové úrovni.

Institut EIT je nedílnou součástí rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020. Program Horizont 2020 představuje klíčový pilíř iniciativy Unie inovací, stěžejní iniciativy strategie Evropa 2020.

 

Inovace prostřednictvím integrace

K posílení evropské inovační kapacity je třeba zapracovat na překonání roztříštěného inovačního prostředí v Evropě. A to je právě úkolem institutu EIT. Zastáváme vůdčí úlohu při zvyšování udržitelného růstu a konkurenceschopnosti v Evropě, a to prostřednictvím posilování inovační kapacity EU v kontextu dynamického světa.

Institut EIT propojuje pomyslné vrcholy „znalostního trojúhelníku“ tvořené podniky, vzděláváním a výzkumem, a utváří tak dynamická přeshraniční partnerství, tzv. znalostní a inovační společenství. Znalostní a inovační společenství:

 • rozvíjejí inovativní produkty a služby,
 • zakládají nové společnosti a
 • vychovávají novou generaci podnikatelů.

Úzká spolupráce se znalostními a inovačními společenstvími, významnými společnostmi, univerzitami a výzkumnými středisky přináší Evropě efektivnější a inovativnější řešení.

První tři znalostní a inovační společenství institutu EIT byla spuštěna v roce 2010:

 • Climate-KIC: řešení výzev souvisejících se změnou klimatu,
 • EIT Digital: vyvíjení informačních a komunikačních technologií světové úrovně,
 • KIC InnoEnergy: řešení udržitelné energie.

V prosinci roku 2014 byla vyhlášena dvě nová znalostní a inovační společenství, která v Evropě začnou fungovat v roce 2015:

 • EIT Health: zlepšování kvality života evropských občanů a udržitelnost systémů zdravotní a sociální péče,
 • EIT Raw Materials: zajištění přístupnosti, dostupnosti a udržitelného využívání surovin, a to jak pro ekonomiku, tak pro občany.

Každé ze znalostních a inovačních společenství působí v inovačních centrech nazvaných „střediska společného umístění“. Znalostní a inovační společenství institutu EIT disponují středisky společného umístění napříč EU, která spolupracují s regionálními středisky na zlepšení dopadu svých činností.

Rosteme!

Do roku 2020 zřídíme tři nová znalostní a inovační společenství:

 • V roce 2016:

EIT Food: zajištění udržitelného světového potravinového hodnotového řetězce odolného vůči změnám klimatu.

EIT Manufacturing: posilování a zlepšování konkurenceschopnosti evropského zpracovatelského průmyslu.

 • V roce 2018:

EIT Urban Mobility: udržitelná řešení pro městskou mobilitu.

Regionální inovační strategie institutu EIT (EIT RIS) představuje strukturovaný program, jehož cílem je, aby větší počet organizací z celé Evropy těžil z práce institutu EIT a podílel se na jeho činnostech. Cílem strategie EIT RIS je zvýšit inovační kapacitu v evropských oblastech a regionech, které s institutem EIT a jeho znalostními a inovačními společenstvími přímo nespolupracují. EIT RIS otevírá dveře do světa inovací podnikům, univerzitám, výzkumným laboratořím a organizacím zúčastněných stran mimo partnerství znalostních a inovačních společenství.

Správa institutu EIT

Institut EIT spojuje odbornost a vizi za účelem podpory nových nápadů a povzbuzení inovací. Rozhodnutí činí flexibilně i zodpovědně, což umožňuje dvouúrovňová struktura institutu EIT složená z účinné struktury řízení se silným řídícím týmem a decentralizovaných operačních partnerství (znalostních a inovačních společenství), která stojí na nejlepších evropských inovačních subjektech.

Evropský inovační a technologický institut (EIT) a jeho činnosti řídí ředitel. Výkonným ředitelem a dočasným ředitelem institutu EIT je od 1. srpna 2014 Martin Kern.

Ředitel se zodpovídá zcela nezávislé správní radě vyváženě složené z vysoce kvalifikovaných odborníků jak z prostředí podnikání, tak z akademického prostředí, které předsedá Peter Olesen, jehož mandát začal 1. srpna 2014. Správní rada institutu EIT má za úkol poskytovat institutu strategické pokyny a odpovídá rovněž za výběr, hodnocení a podporu znalostních a inovačních společenství institutu EIT.

Institut EIT sídlí v Budapešti, v Maďarsku. Je rozčleněn na řadu oddělení a odborů, jak je upřesněno v organizačním schématu, které je plně v souladu s příslušným posláním a činnostmi ředitelství institutu EIT. Najdete zde všechny evropské kanceláře znalostních a inovačních společenství institutu EIT.

EIT – inovace se stávají skutečností! Inovujte s námi!

Související dokumenty