Το EIT συνοπτικά

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) είναι ένα ανεξάρτητο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Ενισχύουμε την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί, ενθαρρύνοντας το επιχειρηματικό ταλέντο και υποστηρίζοντας τις νέες, καινότομες ιδέες. 

Αποστολή μας είναι
 • Να συμβάλουμε στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξή της και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσα από την προώθηση και την ενίσχυση των συνεργιών και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των ερευνητικών φορέων.·
 • Να δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες για τη δημιουργική σκέψη, ώστε να ευδοκιμήσει στην Ευρώπη η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα παγκόσμιας εμβέλειας.

Το EIT αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ”Horizon2020”, του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία της της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ”Horizon2020” αποτελεί κεντρικό πυλώνα της “Ένωσης Καινοτομίας”  (Innovation Union) , μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020” (Europe 2020),  που έχει  στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Καινοτομία μέσω της ολοκλήρωσης

 Προκειμένου να να δοθεί ώθηση στην ικανότητα της Ευρώπης για καινοτομία, απαιτείται η ανάληψη δράσης για να αντιμετωπιστεί το κατακερματισμένο ευρωπαϊκό τοπίο καινοτομίας στον τομέα αυτό,· και εδώ ακριβώς έγκειται ο ρόλος του EIT. Το EIT πρωτοστατεί στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, με  την τόνωση της ικανότητας της καινοτομίας της ΕΕ, μέσα σε ένα δυναμικό παγκόσμιο πλαίσιο.

Το EIT συσπειρώνει το «τρίγωνο της γνώσης», δηλαδή την επιχειρηματικότητα, την εκπαίδευση και την έρευνα, για τη δημιουργία δυναμικών διασυνοριακών συνεργασιών , των λεγόμενων “Knowledge and Innovation Communities (KICs)”(Κοιν – “Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας”. (ΚΓΚ). Οι ΚΓΚ:

 • αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες,
 • δημιουργούν νέες επιχειρήσεις, και
 • εκπαιδεύουν μια νέα γενιά επιχειρηματιών.

Σε στενή συνεργασία με τις ΚΓΚ, κορυφαίες επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα δημιουργούν πιο αποτελεσματικές και καινοτόμες λύσεις για την Ευρώπη.

Οι τρεις πρώτες ΚΓΚ του EIT που δημιουργήθηκαν  το 2010 είναι:

 • ”Climate –KIC” : για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή,
 • ”ΕΙΤ Digital: για την παραγωγή τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών ( ICT) παγκόσμιας εμβέλειας,
 •  ”KIC InnoEnergy”: για την αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης ενέργειας.

Τον Δεκέμβριο του 2014 εγκρίθηκαν δύο νέες ΚΓΚ, οι οποίες θα αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους σε όλη την Ευρώπη εντός του 2015:·

 • “ΕΙΤHealth”: για την βελτίωση της ποιότητας ζωής  των Ευρωπαίων  πολιτών  και την  βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
 • “EIT Raw Materials" : για την διασφάλιση της προσβασιμότητας, της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης χρήσης των πρώτων υλών για την οικονομία και τους πολίτες.

Κάθε ΚΓΚ  λειτουργεί   μέσα σ ένα πλαίσιο κόμβων καινοτομίας που ονομάζονται “Co-location Centres”- ”κέντρα συστέγασης”. Οι ΚΓΚ του ΕΙΤ διαθέτουν κέντρα συστέγασης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεργάζονται με  περιφερειακά κέντρα, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους.

Αναπτυσσόμαστε!

Έως το έτος 2020, πρόκειται να δρομολογηθούν τρεις νέες ΚΓΚ:

 • 2016:

“EIT Food": για την διασφάλιση μιας βιώσιμης παγκόσμιας αλυσίδας αξίας για τα τρόφιμα.

“EIT Manufacturing":  για την υποστήριξη και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας της Ευρώπης.

 • 2018:

“EIT Urban Mobility": για την παροχή βιώσιμων λύσεων για την αστική κινητικότητα.

Το Περιφερειακό Πρόγραμμα Καινοτομίας του EIT-  “EIT Regional Innovation Scheme (EIT RIS)” είναι ένα δομημένο εξωστρεφές πρόγραμμα με στόχο να  βοηθήσει περισσότερο φορείς από ολόκληρη την Ευρώπη  που επωφελούνται από το έργο του ΕΙΤ και να συμμετάσχουν στις δραστηριότητές του. Σκοπός του “EIT RIS” είναι η αύξηση της ικανότητας για καινοτομία σε τομείς και περιφέρειες της Ευρώπης που δεν δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του EIT και των ΚΓΚ. Το “EIT RIS” προσελκύει επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, ερευνητικά εργαστήρια και ενδιαφερόμενους φορείς εκτός των συμπράξεων των ΚΓΚ να συνεργαστούν με φορείς των ΚΓΚ  με στόχο αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα  για την ανάπτυξη της καινοτομίας.

Διακυβέρνηση του EIT

Με στόχο να ενθαρρύνει τις νέες ιδέες και να εμπνεύσει την ενίσχυσης της καινοτομίας, το EIT συνδυάζει την εμπειρογνωμοσύνη με το όραμα. Για τη λήψη των αποφάσεων επιδιώκεται η χρυσή τομή ανάμεσα στην ευελιξία και τη λογοδοσία. Αυτό απορρέει από την ευέλικτη δομή δύο επιπέδων του EIT, η οποία συνδυάζει μια αποτελεσματική δομή διακυβέρνησης με μια στιβαρή ομάδα διαχείρισης και μια αποκεντρωμένη επιχειρησιακή σειρά συμπράξεων (τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας- “Knowledge and Innovation Communities”), αξιοποιώντας τους κορυφαίους φορείς καινοτομίας της Ευρώπης.

Η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) και των δραστηριοτήτων του ασκείται από τον εκάστοτε Διευθυντή. Ο Martin Kern είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) και ο Προσωρινός Διευθυντής του EIT, από την 1η Αυγούστου 2014.

Ο Διευθυντής λογοδοτεί σε μια πλήρως ανεξάρτητη Επιτροπή Διαχείρισης (Governing board), η οποία συγκροτείται από ένα ισορροπημένο μείγμα κορυφαίων επαγγελματιών από την επιχειρηματική και την ακαδημαϊκή κοινότητα, υπό την προεδρία του Peter Olesen, η θητεία του οποίου άρχισε την 1η Αυγούστου 2014. Ο ρόλος της Επιτροπής Διαχείρισης του EIT είναι να παρέχει στρατηγική καθοδήγηση στο EIT, ενώ είναι επίσης υπεύθυνη για την επιλογή, την αξιολόγηση και την υποστήριξη των  ΚΓΚ   του EIT.

Το EIT εδρεύει στη Βουδαπέστη (Ουγγαρία). Το Ινστιτούτο αποτελείται από μια σειρά μονάδων και τμημάτων, όπως φαίνεται στο οργανόγραμμα, σε απόλυτη ευθυγράμμιση με την αποστολή και τις δραστηριότητες του EIT. Όλα τα  σημεία επαφής των ΚΓΚ του EIT ανά την Ευρώπη περιλαμβάνονται εδώ.

EIT – κάνουμε την καινοτομία πράξη! Καινοτομήστε μαζί μας!

Σχετικά έγγραφα