EIT lühiülevaade

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (EIT) on Euroopa Liidu sõltumatu asutus. Me tõhustame Euroopa innovatsioonivõimet, soodustades andekaid ettevõtjaid ja toetades uusi ideid. 

Meie missioon
 • Panustada Euroopa konkurentsivõimesse, jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohtade loomisesse, edendades ja tugevdades ettevõtjate, haridusasutuste ja teadusorganisatsioonide sünergiat ja koostööd.
 • Luua loomingulisi ideid soosiv keskkond, et maailmatasemel innovatsioon ja ettevõtlus Euroopas edeneksid.

EIT on Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” lahutamatu osa. Programm „Horisont 2020” on „Innovaatilise liidu” (strateegia „Euroopa 2020” juhtalgatus, mille eesmärk on suurendada Euroopa üleilmset konkurentsivõimet) tugisammas. 

Innovatsioon lõimimise kaudu

Euroopa innovatsioonivõime parandamiseks on vaja võtta meetmeid Euroopa innovatsioonimaastikul killustatuse kaotamiseks ning just siin on oma osa EIT-l. Meil on teedrajav roll Euroopa jätkusuutliku kasvu ja konkurentsivõime suurendamisel, tugevdades Euroopa Liidu innovatsioonivõimet muutuvas üleilmses kontekstis.

EIT on loonud ettevõtlust, haridust ja teadust hõlmava n-ö teadmiste kolmnurga, et moodustada dünaamilised piiriülesed partnerlused – teadmis- ja innovaatikakogukonnad (Knowledge and Innovation Communities – KIC) . Teadmis- ja innovaatikakogukonnad

 • töötavad välja innovaatilisi tooteid ja teenuseid;
 • asutavad uusi ettevõtteid ja
 • koolitavad uut ettevõtjate põlvkonda.

Tihedas koostöös teadmis- ja innovaatikakogukondadega loovad tippettevõtjad, ülikoolid ja uurimiskeskused Euroopa jaoks tõhusamaid ja uuenduslikumaid lahendusi.

EIT esimesed kolm teadmis- ja innovaatikakogukonda loodi 2010. aastal:

 • Climate-KIC, mis lahendab kliimamuutuste probleeme;
 • EIT Digital, mis loovad maailmatasemel info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid;
 • KIC InnoEnergy, mis tegeleb säästva energia küsimustega.

2014. aasta detsembris loodi kaks uut teadmis- ja innovaatikakogukonda, mis alustavad üleeuroopalise tegevusega 2015. aastal:

 • EIT Health, mis parandab Euroopa kodanike elukvaliteeti ning tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesüsteemide jätkusuutlikkust;
 • EIT Raw Materials, mis tagab toorainete kättesaadavuse ja säästva kasutamise majanduse ja kodanike jaoks.

Kõik teadmis- ja innovaatikakogukonnad tegutsevad innovatsioonikeskustes (ühispaiknemiskeskustes). EIT teadmis- ja innovaatikakogukondadel on ühispaiknemiskeskusi kogu Euroopa Liidus ja kogukonnad teevad koostööd piirkondlike keskustega, et suurendada oma tegevuse mõju..

Laiendame oma tegevust

2020. aastaks loome kolm uut teadmis- ja innovaatikakogukonda.

 • 2016:

EIT Food, mis tagab kliimamuutustele vastupanuvõimelise ja jätkusuutliku üleilmse toidu väärtusahela;

EIT Manufacturing, mis tugevdab ja suurendab Euroopa töötleva tööstuse konkurentsivõimet.

 • 2018:

EIT Urban Mobility, mis pakub linnaliikuvuseks jätkusuutlikke lahendusi.

EIT piirkondlik innovatsioonikava on struktureeritud teavitusprogramm, millega aidatakse veelgi enamatel organisatsioonidel kogu Euroopast saada kasu EIT tööst ja osaleda selle tegevuses. EIT piirkondliku innovatsioonikava eesmärk on parandada innovatsioonivõimet sellistes Euroopa piirkondades, mis ei tee koostööd EIT või selle teadmis- ja innovaatikakogukondadega. EIT piirkondliku innovatsioonikavaga kaasatakse innovatsioonivaldkonda selliseid ettevõtjaid, ülikoole, teaduslaboreid ja sidusrühmade organisatsioone, mis teadmis- ja innovaatikakogukondade partnerlustes ei osale.

EIT juhtimine

Uute ideede edendamiseks ja innovatsiooni õhutamiseks on EIT-s ühendatud eriteadmised ja visioon. Vastuvõetavate otsustega saab tagada paindlikkuse ja vastutuse sobiva tasakaalu. See tuleneb EIT lihtsast kahetasandilisest ülesehitusest, milles tõhus juhtimisstruktuur on ühendatud tugeva juhtkonnaga ja mitmesuguste toimivate detsentraliseeritud partnerlustega (teadmis- ja innovaatikakogukondadega), tuginedes Euroopa kõige silmapaistvamatele innovatsioonivaldkonnas osalejatele.

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituuti (EIT) ning selle tegevust juhib direktor. Alates 1. augustist 2014 on EIT tegevjuht ja ajutine direktor Martin Kern.

Direktor annab aru EIT juhatusele, mis on täiesti sõltumatu ja tasakaalustatult moodustatud kõrgetasemelistest ettevõtlus- ja akadeemilise taustaga spetsialistidest; juhatuse esimees on Peter Olesen, kelle ametiaeg algas 1. augustil 2014. EIT juhatuse roll on anda EIT-le strateegilisi suuniseid, samuti vastutab juhatus EIT teadmis- ja innovatsioonikogukondade valimise, hindamise ja toetamise eest.

EIT peakorter asub Ungaris Budapestis. Instituut on üles ehitatud mitme üksuse ja osakonnana, nagu on täpsustatud organisatsiooniskeemil, ning need on täielikult kooskõlas EIT peakorteri vastava missiooni ja tegevusega. Siin on kõik EIT teadmis- ja innovatsioonikogukondade bürood Euroopas.

EIT – viime innovatsiooni ellu! Ole koos meiega innovaatiline!

Seonduvad dokumendid