EIT – AG CUR NA NUÁLAÍOCHTA I gCRÍCH!

Cad is an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) ann agus conas a oibríonn sí?

triantáin eolais
‘triantáin eolais’

Comhlacht neamhspleách AE atá lonnaithe i mBúdaipeist agus atá ag neartú chumas nuálaíochta na hEorpa is ea an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT). Comhlíonann EIT ról tábhachtach maidir le tacaíocht a thabhairt do chuspóirí AE um fhás geilleagrach inbhuanaithe agus poist inbhuanaithe a chruthú trí chabhrú le fiontraithe agus le nuálaithe táirgí agus seirbhísí don Eoraip a dhéanamh de na smaointe is fearr atá acu.

Cothaíonn EIT daoine a bhfuil bua na fiontraíochta acu agus tacaíonn sé le smaointe nua, agus é ag tabhairt an ‘triantáin eolais’ atá comhdhéanta de chuideachtaí ceannródaíocha, ollscoileanna agus ionaid taighde le chéile chun comhpháirtíochtaí fuinniúla trasteorann ar a dtugtar Pobail Nuálaíochta a chruthú (KIC – Pobal Eolais agus Nuálaíochta).

Is é misean EIT:
 • cur le hiomaíochas na hEorpa, lena fás geilleagrach inbhuanaithe agus le cruthú post trí shineirgí agus comhar a chur chun cinn agus a threisiú i measc gnólachtaí, institiúidí oideachais agus eagraíochtaí taighde;
 • timpeallachtaí fabhracha a chruthú do smaointeoireacht chruthaitheach chun borradh a chur faoi nuálaíocht agus fiontraíocht den chéad scoth san Eoraip.

Tá EIT ina chuid dhílis de chlár Fís 2020, Clár Réime AE um Thaighde agus um Nuálaíocht.

Ár dtorthaí (*).

Breis agus:

1.217 smaoineamh gnó

640 táirge agus seirbhís nua

1.250+ ghnólacht nuathionscanta nuálacha

1.700+ chéimí a chuir cláir chéime EIT i gcrích

732 ghníomh aistrithe agus glactha faisnéise

   

(*) 2010-2018

Eitleáin leictreacha, buidéil inite uisce, crainn shaorga lena nglantar an t-aer le cumhacht atá cothrom le cumhacht 275 chrann ...

Déanann Pobail Nuálaíochta EIT cruthú agus aimsiú ar réitigh nuálacha ar mhórdhúshláin amhail an fuinneamh, an aeráid, an tsláinte, amhábhair, an digitiú agus an bia. Tairgeann siad rochtain ar dhaoine cumasacha, eolas, cistiú agus earnálacha nua gnó chun na nithe seo a dhéanamh:

 • táirgí agus seirbhísí nuálacha a fhorbairt: cuir do smaoineamh ar aghaidh trí é a chur ar an margadh linn!
 • cuideachtaí nua a chur ar bun: déan d’fhiontar a chruthú nó a thabhairt chun tosaigh linn!
 • oiliúint a chur ar ghlúin nua fiontraithe: forbair do scileanna fiontraíochta linn!
Cad iad na Pobail Nuálaíochta de chuid EIT atá ann?

Tá sé Phobal Nuálaíochta ag EIT anois, is iad sin:

 • EIT Climate-KIC: a thugann aghaidh ar dhúshláin a bhaineann le hoiriúnú don athrú aeráide agus leis an athrú aeráide a mhaolú;
 • EIT Digital: a bhrúnn bunathrú digiteach na hEorpa chun cinn;
 • EIT InnoEnergy: a bhaineann fuinneamh inbhuanaithe amach;
 • EIT Health: a chuireann feabhas ar cháilíocht na beatha do shaoránaigh na hEorpa agus ar inbhuanaitheacht na gcóras sláinte agus cúraim shóisialta;
 • EIT Raw Materials: a chinntíonn inrochtaineacht, infhaighteacht agus úsáid inbhuanaithe amhábhar don gheilleagar agus do shaoránaigh;
 • EIT Food: a thugann an Eoraip ar thús cadhnaíochta na réabhlóide domhanda um nuálaíocht agus táirgeadh bia.

Oibríonn gach ceann de Phobail Nuálaíochta EIT i moil nuálaíochta. Tá na moil nuálaíochta lonnaithe ar fud AE chun tionchar ghníomhaíochtaí EIT a mhéadú.

EIT: ag obair ar fud na hEorpa

Is é atá i Scéim Nuálaíochta Réigiúnach EIT (EIT RIS) ná clár for-rochtana arb é an aidhm atá léi cuidiú le níos mó eagraíochtaí ar fud na hEorpa tairbhe a bhaint as obair Phobal EIT agus páirt a ghlacadh ina chuid ghníomhaíochtaí. Tá sé mar aidhm le EIT RIS feabhas a chur ar chumas nuálaíochta na réigiún Eorpach nach bhfuil ag obair le EIT ná lena Phobail Nuálaíochta go fóill. Is é a dhéanann EIT RIS ná cuideachtaí, ollscoileanna, saotharlanna taighde agus eagraíochtaí is páirtithe leasmhara a thabhairt isteach sa phobal nuálaíochta is mó san Eoraip.

I mí na Samhna 2016, thug an Pobal EIT 900 comhpháirtí le chéile. I measc na gcomhpháirtithe sin bhí:

 • 503 chuideachta, lenar áiríodh fiontair bheaga agus mheánmhéide
 • 171 institiúid ardoideachais
 • 146 ionad taighde
 • 74 chomhpháirtí a chuimsigh cathracha, réigiúin agus eagraíochtaí neamhrialtasacha
Táimid ag fás!

Tá sé ar intinn againn dhá Phobal Nuálaíochta nua a chur ar bun sa bhliain 2018, is iad sin:

 • EIT Manufacturing: a dhéanann iomaíochas thionscal déantúsaíochta na hEorpa a láidriú agus a mhéadú;
 • EIT Urban Mobility: a chuireann réitigh inbhuanaithe ar fáil don tsoghluaisteacht uirbeach.
Déan nuáil linn!

 

 

Doiciméid Ghaolmhara