EIT i mbeagán focal

Comhlacht neamhspleách AE is ea an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT). Cuirimid le cumas nuála na hEorpa trí bhua na fiontraíochta a chothú agus tacú le smaointe nua.

Is é ár misean
 • Cur le hiomaíochas na hEorpa, lena fás eacnamaíoch inbhuanaithe agus le cruthú post trí shineirgí agus comhar a chothú agus a threisiú i measc ghnólachtaí, institiúidí oideachais agus eagraíochtaí taighde.
 • Timpeallachtaí fabhracha a chruthú do smaointe cruthaitheacha, d'fhonn cur ar chumas na nuála agus na fiontraíochta den scoth borradh san Eoraip.

Cuid dhílis is ea EIT de Fís 2020, Creatchlár an Aontais Eorpaigh um Thaighde agus Nuálaíocht. Príomhcholún is ea Fís 2020 den Aontas Nuálaíochta – tionscnamh suaitheanta Eoraip 2020 a fhéachann le feabhas a chur ar iomaíochas domhanda na hEorpa. 

Nuálaíocht trí chomhtháthú

Má táthar le feabhas a chur ar chumas nuálaíochta na hEorpa, tá gá le gníomh leis an gcuma ilroinnte atá ar nuálaíocht na hEorpa, agus is anseo a thagann EIT isteach. Tá ról ceannródaíoch againn sa mhéadú ar fhás inbhuanaithe agus iomaíochas na hEorpa trí chumas nuála an AE i gcomhthéacs domhanda dinimiciúil a threisiú.

Tugann EIT le chéile ‘triantán eolais’ an ghnó, an oideachais agus an taighde chun comhpháirtíochtaí dinimiciúla trasteorann a bhunú; Pobail Eolais agus Nuálaíochta (PENanna / Knowledge and Innovation Communities – KIC). Na PENanna:

 • táirgí agus seirbhísí nualaíocha a fhorbairt,
 • comhlachtaí nua a thosú, agus
 • oiliúint a chur ar ghlúin nua fiontraithe.

Ag obair i ndlúthpháirt sna PENanna, cruthaíonn mórchuideachtaí, ollscoileanna agus ionaid taighde réitigh níos éifeachtúla agus níos nuálaí don Eoraip.

Seoladh an chéad trí PEN de chuid EIT sa bhliain 2010:

 • Climate-KIC: lena dtugtar aghaidh ar dhúshláin a bhaineann le hathrú aeráide;
 • EIT Digital: lena ngintear TFC den scoth;
 • KIC InnoEnergy: lena dtéitear i ngleic le fuinneamh inbhuanaithe.

Ainmníodh dhá PEN nua i mí na Nollag 2014 agus beidh a ngníomhaíochtaí á mbunú acu ar fud na hEorpa sa bhliain 2015:

 • EIT Health: lena gcuirtear feabhas ar cháilíocht na beatha do shaoránaigh na hEorpa agus inbhuanaitheacht na gcóras sláinte agus cúraim shóisialta.
 • EIT Raw Materials: lena gcinntítear rochtaineacht, infhaighteacht agus úsáid inbhuanaithe amhábhar don gheilleagar agus do shaoránaigh.

Oibríonn gach ceann de na PENanna i moil nuála ar a dtugtar ‘Ionaid Chomhshuite’. Tá Ionaid Chomhshuite ag PENanna EIT scaipthe ar fud an Aontais Eorpaigh agus oibríonn siad i gcomhar le hionaid réigiúnda chun tionchar a ngníomhaíochtaí a mhéadú.

Táimid ag fás!

Faoi 2020, bunóimid trí PEN nua:

 • 2016

EIT Food: lena gcinntítear slabhra luach bia atá athléimneach ó thaobh aeráide agus inbhuanaithe.

EIT Manufacturing: lena ndéantar iomaíochas thionscal monaraíochta na hEorpa a láidriú agus a mhéadú.

 • 2018

EIT Urban Mobility: lena gcuirtear réitigh inbhuanaithe ar fail don tsoghluaiseacht uirbeach.

Is éard atá sa Scéim Nuálaíochta Réigiúnach EIT (EIT RIS) ná clár struchtúrtha for-rochtana chun cuidiú le níos mó eagraíochtaí ó ar fud an hEorpa tairbhe a bhaint as obair EIT agus páirt a ghlacadh ina ghníomhaíochtaí. Is í an aidhm atá le EIT RIS ná an cumas nuálaíochta a mhéadú i limistéir agus réigiúin san Eoraip nach bhfuil ag obair le EIT agus a PENanna. Tarraingíonn EIT RIS cuideachtaí, ollscoileanna, saotharlanna taighde agus eagraíochtaí páirtithe leasmhara ó lasmuigh den chomhpháirtíocht PEN isteach i ndomhan na nuálaíochta.

Rialú EIT

D'fhonn smaointe nua a chothú agus a bheith mar inspioráid don nuálaíocht, meascann EIT saineolas le fís. Féadfar cinntí a dhéanamh lena mbaintear cothromaíocht amach idir solúbthacht agus cuntasacht. Tarlaíonn sé seo mar thoradh ar strúchtúr éadrom dhá leibhéal EIT, a mheascann struchtúr rialaithe éifeachtúil le foireann bhainistíochta dhaingean agus gréasán oibriúcháin dílárnaithe de chomhpháirtíochtaí (na Pobail Eolais agus Nuálaíochta), ag tarraingt ar scoth na ngníomhaithe nuálaíochta san Eoraip.

Bíonn an Institiúid Eorpach um Nuálaíocht agus Teicneolaíocht (EIT) agus a cuid oibríochtaí á mbainistiú ag an Stiúrthóir. Is é Martin Kern an Príomhoifigeach Oibriúcháin agus an Stiúrthóir Eatramhach in EIT ón 1 Lúnasa 2014.

Tuairiscíonn an Stiúrthóir do Bhord Rialaithe iomlán neamhspleách ar a bhfuil cothromaíocht de ghairmeoirí d'ard-chaighdeán, agus Peter Olesen, a thosaigh a shainordú an 1 Lúnasa 2014, ina chathaoirleach. Is é ról Bhord Rialaithe EIT ná treoir straitéiseach a thabhairt do EIT agus tá sé freagrach freisin as na Pobail Eolais agus Nuálaíochta (PENanna) de chuid EIT a roghnú, meastóireacht a dhéanamh orthu, agus tacú leo.

Tá Ceanncheathrú EIT lonnaithe i mBúdaipeist, An Ungáir. Tá an Institiúid struchtúrtha i roinnt aonad agus ranna, mar atá sonraithe sa chairt eagraíochta atá ailínithe go hiomlán le misean agus gníomhaíochtaí EIT faoi seach. Is féidir teacht ar oifigí PEN uile de chuid EIT ar fud na hEorpa anseo.

EIT – ag cur na nuála i gcrích! Déan nuáil linne!

Doiciméid Ghaolmhara