Glaustai apie EIT

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT) Mes didiname Europos gebėjimus diegti inovacijas ir puoselėti verslą bei remti naujas idėjas. 

Mūsų misija
 • Prisidėti prie Europos konkurencingumo, jos darnaus ekonomikos augimo bei darbo vietų kūrimo ir skatinti verslo įmonių, švietimo įstaigų ir mokslinių tyrimų organizacijų sąveiką ir bendradarbiavimą.
 • Sukurti palankią aplinką kūrybiškoms idėjoms ir sudaryti sąlygas pasaulinio lygmens inovacijų ir verslumo klestėjimui Europoje.

EIT yra ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalis. Programa „Horizontas 2020“ yra viena iš svarbiausių strategijos „Europa 2020“ pavyzdinės iniciatyvos „Inovacijų Sąjunga“, kuria siekiama stiprinti Europos konkurencingumą pasaulyje, ramsčių. 

Integracija pagrįstos inovacijos

Norint paskatinti Europos novatoriškumą, būtina mažinti Europos inovacijų kraštovaizdžio susiskaidymą – toks būtent ir yra EIT tikslas. Mums tenka novatoriškas vaidmuo užtikrinant tvarų Europos augimą bei konkurencingumą ir didinant ES novatoriškumą dinamiškoje pasaulinėje aplinkoje.

EIT formuoja žinių trikampį, kurį sudaro verslo, švietimo ir mokslinių tyrimų subjektai, ir taip padeda kurti dinamiškas tarpvalstybinės partnerystės struktūras – žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB / Knowledge and Innovation Communities – KIC). ŽIB:

 • kuria novatoriškus produktus bei paslaugas,
 • kuria naujas bendroves ir
 • ugdo naują verslininkų kartą.

Glaudžiai bendradarbiaudamos žinių ir inovacijų bendrijose, pirmaujančios bendrovės, universitetai ir mokslinių tyrimų centrai Europai kuria veiksmingesnius ir novatoriškesnius sprendimus.

Pirmieji trys EIT ŽIB pradėjo veiklą 2010 m.:

 • Climate-KIC – sprendžia su klimato kaita susijusius klausimus;
 • EIT Digital – kuria pasaulinio lygio IRT;
 • KIC InnoEnergy – sprendžia su tvaria energija susijusius klausimus.

2014 m. gruodžio mėn. buvo įvardytos dvi naujos ŽIB, kurios visoje Europoje veiklos imsis 2015 m.:

 • EIT Health – užsiims Europos piliečių gyvenimo kokybės gerinimu ir sveikatos bei socialinės apsaugos sistemų tvarumo didinimu.
 • EIT Raw Materials – užtikrins žaliavų prieinamumą, pakankamumą ir darnų naudojimą ekonomikos ir piliečių naudai.

Kiekviena ŽIB veikia inovacijų centruose, kurie vadinami „koordinavimo centrais“. EIT ŽIB koordinavimo centrai yra pasklidę po visą ES ir bendradarbiauja su regioniniais centrais, siekdami didinti jų veiklos poveikį.

Mes augame!

Iki 2020 m. įkursime tris naujas ŽIB:

 • 2016 m.:

EIT Food užtikrins klimato pokyčiams atsparią ir tvarią pasaulinę maisto vertės grandinę.

EIT Manufacturing stiprins ir plėtos Europos gamybos pramonės konkurencingumą.

 • 2018 m.:

EIT Urban Mobility užtikrins tvarius judumo mieste sprendimus.

EIT Regioninė inovacijų sistema (EIT RIS) yra struktūrinė paramos programa, skirta padėti didesniam skaičiui organizacijų visoje Europoje pasinaudoti EIT darbo vaisiais ir dalyvauti jo veikloje. EIT RIS tikslas – didinti novatoriškumą tose Europos teritorijose ir regionuose, kurie nebendradarbiauja su EIT ir jo ŽIB. Bendroves, universitetus, mokslinių tyrimų laboratorijas ir suinteresuotųjų šalių organizacijas, kurios nedalyvauja ŽIB partnerystės iniciatyvose, EIT RIS įtraukia į inovacijų pasaulį.

EIT valdymas

Siekdamas skatinti naujas idėjas ir novatoriškumą, EIT derina praktines žinias ir viziją. Sprendimai gali būti priimami tinkamai derinant lankstumą ir atskaitomybę. Tai lemia paprasta dviejų lygmenų EIT struktūra, kurią sudaro stipria valdymo komanda pagrįsta veiksminga valdymo struktūra ir decentralizuota visuma partnerystės projektų (žinių ir inovacijų bendrijų), kuriuos įgyvendinant pasitelkiami geriausi Europos novatoriai.

Europos inovacijos ir technologijos institutui (EIT) ir jo veiklai vadovauja direktorius. Nuo 2014 m. rugpjūčio 1 d. Martinas Kernas yra laikinai einantis pareigas vykdomasis direktorius.

Direktorius atsiskaito visiškai nepriklausomai valdybai, kurioje proporcingai atstovaujama verslui bei akademinei bendruomenei ir kuriai pirmininkauja Peteris Olesenas; pareigas jis pradėjo eiti 2014 m. rugpjūčio 1 d. EIT valdybos funkcija – nustatyti EIT strategines kryptis, taip pat atrinkti, vertinti bei remti EIT žinių ir inovacijų bendrijas (ŽIB).

EIT būstinė yra įsikūrusi Budapešte (Vengrija). Institutą sudaro keletas padalinių ir departamentų, kaip nurodyta organizacijos schemoje, kuri yra visiškai suderinta su EIT būstinės misija ir veikla. Informaciją apie visus EIT ŽIB biurus visoje Europoje galite rasti čia.

EIT – inovacijos tampa realybe! Diekite inovacijas kartu su mumis!

Susiję dokumentai