Īsumā par EIT

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT) ir neatkarīga ES struktūra. Mēs paaugstinām Eiropas inovācijas spēju, rūpējoties par talantīgiem uzņēmējiem un atbalstot jaunas idejas. 

Mūsu pamatuzdevums
 • Sekmēt Eiropas konkurētspēju, ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu, veicinot un stiprinot sinerģijas un sadarbību uzņēmumu, izglītības iestāžu un pētniecības organizāciju starpā.
 • Radīt labvēlīgus apstākļus radošiem procesiem, ļaujot Eiropā uzplaukt pasaules klases inovācijai un uzņēmējdarbības garam.

EIT ir ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” neatņemama daļa. Programmai “Apvārsnis 2020” ir būtiska nozīme, īstenojot stratēģijas “Eiropa 2020” pamatiniciatīvu “Inovācijas Savienība”, kuras mērķis ir Eiropas konkurētspējas stiprināšana pasaules mērogā. 

Inovācija, veicinot integrāciju

Lai palielinātu Eiropas inovācijas spēju, ir jānovērš sadrumstalotība Eiropas inovācijas vidē, un EIT var palīdzēt veikt šo uzdevumu. Mums ir vadoša nozīme Eiropas ilgtspējīgas izaugsmes un konkurētspējas palielināšanā, stiprinot ES inovācijas spēju dinamiskā, globālā kontekstā.

EIT apvieno zinību triādi – uzņēmējdarbību, izglītību un pētniecību –, lai veidotu dinamiskas pārrobežu partnerības, zināšanu un inovāciju kopienas (ZIK / Knowledge and Innovation Communities – KIC). ZIK:

 • izstrādā inovatīvus produktus un pakalpojumus,
 • veido jaunus uzņēmumus un
 • apmāca jaunu uzņēmēju paaudzi.

Cieši sadarbojoties ZIK, vadošie uzņēmumi, augstskolas un pētniecības centri rada Eiropai efektīvākus un inovatīvākus risinājumus.

Pirmās trīs EIT ZIK tika izveidotas 2010. gadā:

 • Climate-KIC, kas risina ar klimata pārmaiņām saistītas problēmas;
 • EIT Digital, kas rada pasaules klases IKT;
 • KIC InnoEnergy, kas pievēršas ilgtspējīgai enerģijai.

Divas jaunas ZIK, kas 2015. gadā sāks darboties visā Eiropā, tika izraudzītas 2014. gada decembrī:

 • EIT Health, kas centīsies uzlabot Eiropas iedzīvotāju dzīves kvalitāti, kā arī veselības un sociālās aprūpes sistēmu ilgtspēju;
 • EIT Raw Materials, kas palīdzēs nodrošināt piekļuvi izejvielām, to pieejamību un ilgtspējīgu izmantošanu tautsaimniecības un iedzīvotāju labā.

ZIK darbojas inovāciju platformās jeb sadarbības centros. EIT ZIK ir sadarbības centri visā ES, un tās sadarbojas ar reģionālajiem centriem, lai palielinātu savas darbības ietekmi.

Mēs paplašināmies!

Līdz 2020. gadam mēs izveidosim trīs jaunas ZIK.

 • 2016. gadā —

EIT Food, kas nodrošinās pret klimata pārmaiņām noturīgu un ilgtspējīgu globālu pārtikas vērtības ķēdi;

EIT Manufacturing, kas stiprinās un palielinās Eiropas apstrādes rūpniecības konkurētspēju.

 • 2018. gadā —

EIT Urban Mobility, kas piedāvās ilgtspējīgus risinājumus mobilitātei pilsētās.

EIT reģionālās inovācijas shēma (EIT RIS) ir strukturēta iesaistoša programma, kas paredzēta, lai lielākam skaitam organizāciju visā Eiropā palīdzētu gūt labumu no EIT darbības un dotu iespēju piedalīties institūta pasākumos. EIT RIS mērķis ir uzlabot inovācijas spēju Eiropas rajonos un reģionos, kas nesadarbojas ar EIT un ZIK. EIT RIS ieved inovācijas pasaulē uzņēmumus, augstskolas, pētniecības laboratorijas un ieinteresēto personu organizācijas, kas neietilpst ZIK partnerībās.

EIT pārvaldība

Lai veicinātu jaunas idejas un dotu iedvesmu inovācijai, EIT apvieno ekspertu zināšanas un skatu nākotnē. Pieņemtajos lēmumos tiek ievērots pareizais līdzsvars starp elastīgumu un pārskatatbildību. To nodrošina EIT vienkāršā divu līmeņu organizācija, kurā ir apvienota efektīva pārvaldības struktūra ar stabilu vadības komandu un decentralizētu funkcionālu partnerību (zināšanu un inovāciju kopienu) grupa, kas sadarbojas ar Eiropas izcilākajiem inovācijas jomas dalībniekiem.

Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (EIT) un tā darbību vada direktors. Kopš 2014. gada 1. augusta EIT darbības vadītājs un pagaidu direktors ir Martin Kern.

Direktors ir pakļauts pilnīgi neatkarīgai valdei, kurā līdzsvaroti ir pārstāvēti augsta līmeņa speciālisti no uzņēmēju un akadēmiskajām aprindām un kuras priekšsēdētājs ir Peter Olesen, kura pilnvaras sākās 2014. gada 1. augustā. Valde atbild par EIT stratēģisko vadību, un tās pienākumos ietilpst arī EIT zināšanu un inovāciju kopienu (ZIK) atlase, izvērtēšana un atbalstīšana.

EIT galvenais birojs atrodas Budapeštā, Ungārijā. Kā redzams struktūrshēmā, institūta struktūru veido vairākas nodaļas un departamenti, kas pilnīgi atbilst EIT galvenā biroja pamatuzdevumam un darbības virzieniem. Visi EIT ZIK biroji Eiropā ir redzami šeit.

EIT — inovācijas veicinātājs! Pievienojieties mums!

Attiecīgie dokumenti