Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1292/2013 ( 2013. gada 11. decembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi