EIT — INNOWACJE STAJĄ SIĘ FAKTEM!

Czym jest EIT i jak funkcjonuje?

„trójkąt wiedzy”
„trójkąt wiedzy”

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest niezależnym organem UE z siedzibą w Budapeszcie z zadaniem zwiększania zdolności Europy do wprowadzania innowacji. EIT odgrywa zasadniczą rolę we wspieraniu realizacji celów UE zakładających generowanie trwałego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia poprzez umożliwienie przedsiębiorcom i innowatorom przekształcania ich najlepszych pomysłów w produkty i usługi służące Europie.

EIT dba o rozwój talentów przedsiębiorczych i wspiera nowe pomysły, integrując „trójkąt wiedzy” składający się z czołowych przedsiębiorstw, uczelni i ośrodków badawczych w celu tworzenia dynamicznych partnerstw międzynarodowych zwanych wspólnotami innowacji (wspólnotami wiedzy i innowacji – WWiI).

Misja EIT obejmuje:
 • przyczynianie się do konkurencyjności Europy, jej trwałego wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy poprzez promowanie i wzmacnianie synergii i współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami badawczymi;
 • tworzenie środowiska sprzyjającego kreatywnemu myśleniu oraz warunków rozkwitu światowej klasy innowacji i przedsiębiorczości w Europie.

EIT to integralna część „Horyzontu 2020”, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Nasze wyniki (*).

Ponad:

1.217 pomysłów na przedsięwzięcie

640 nowych produktów i usług

1.250+ innowacyjnych start-upów

1.700+ absolwentów ze stopniami naukowymi EIT

 732 transfery i zastosowania wiedzy

   

(*) 2010-2018

Elektryczne samoloty, jadalne butelki na wodę, sztuczne drzewa o zdolności oczyszczania powietrza odpowiadającej 275 drzewom...

Wspólnoty innowacji EIT tworzą i odkrywają innowacyjne rozwiązania dotyczące poważnych wyzwań, w tym w zakresie energii, klimatu, zdrowia, surowców, cyfryzacji i żywności. Oferują one dostęp do utalentowanych pracowników, wiedzy, finansowania i nowych sektorów gospodarczych, a celem jest:

 • tworzenie innowacyjnych produktów i usług: dalszy rozwój pomysłów poprzez wprowadzanie ich z nami na rynek!
 • zakładanie nowych przedsiębiorstw: tworzenie lub przyspieszanie przedsięwzięć przy naszym wsparciu!
 • szkolenie nowego pokolenia przedsiębiorców: rozwijanie z naszą pomocą umiejętności przedsiębiorczych!
Istniejące wspólnoty innowacji EIT

Obecnie istnieje sześć wspólnot innowacji EIT:

 • EIT Climate-KIC: zajmuje się przystosowaniem się do zmiany klimatu i wyzwaniami w zakresie łagodzenia jej skutków;
 • EIT Digital: wspiera cyfrową transformację Europy;
 • EIT InnoEnergy: służy wytwarzaniu zrównoważonej energii;
 • EIT Health: ma na celu poprawę jakości życia obywateli europejskich oraz stabilności systemów opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych;
 • EIT RawMaterials: ma zapewnić dostępność i zrównoważone wykorzystanie surowców z korzyścią dla gospodarki i obywateli;
 • EIT Food: służy zajęciu przez Europę czołowej pozycji w globalnej rewolucji dotyczącej wytwarzania żywności i innowacji w tym sektorze.

Każda wspólnota innowacji EIT działa w centrum innowacji. Centra innowacji znajdują się w całej UE, zwiększając skutki działań EIT.

EIT: działalność w całej Europie

Regionalny System Innowacji EIT (RSI EIT) to program popularyzatorski, dzięki któremu więcej organizacji z całej Europy może korzystać z prac wspólnoty EIT i uczestniczyć w jego działalności. Celem RSI EIT jest zwiększenie zdolności innowacyjnych europejskich regionów niewspółpracujących jeszcze z EIT i jego wspólnotami innowacji. RSI EIT integruje przedsiębiorstwa, uczelnie, laboratoria badawcze i zainteresowane organizacje w ramach największej w Europie wspólnoty innowacji.

W listopadzie 2016 r. wspólnota EIT obejmowała prawie 900 partnerów, w tym:

 • 503 przedsiębiorstwa, w tym MŚP
 • 171 instytucji szkolnictwa wyższego
 • 146 ośrodków badawczych
 • 74 miasta, regiony i organizacje pozarządowe
Rośniemy!

W 2018 r. zamierzamy stworzyć dwie nowe wspólnoty innowacji:

 • EIT Manufacturing: służąca wzmocnieniu i zwiększeniu konkurencyjności przemysłu wytwórczego Europy;
 • EIT Urban Mobility: służąca tworzeniu zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności miejskiej.
Wprowadzaj innowacje z nami!

 

Powiązane dokumenty