EIT w skrócie

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) to niezależna jednostka UE. Wzmacniamy zdolności innowacyjne Europy, wspierając utalentowanych przedsiębiorców i przedsiębiorczynie i upowszechniając innowacjey.

Nasza misja to:
 • wzmacnianie konkurencyjności Europy, jej zrównoważonego wzrostu gospodarczego i tworzenie miejsc pracy poprzez promowanie i wzmacnianie synergii i współpracy między przedsiębiorstwami, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami badawczymi;
 • tworzenie środowiska sprzyjającego kreatywnemu myśleniu oraz warunków dla rozkwitu światowej klasy innowacji i przedsiębiorczości w Europie.

EIT to integralna część „Horyzontu 2020”, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji. „Horyzont 2020” to główny filar  Unii innowacji – inicjatywy przewodniej strategii „Europa 2020”, mającej na celu poprawę globalnej konkurencyjności Europy. 

Innowacja poprzez integrację

W celu wzmocnienia zdolności innowacyjnych Europy potrzebne są działania mające na celu przezwyciężenie fragmentaryzacji, która cechuje innowację w Europie, i właśnie tu zaczyna się rola EIT. Jesteśmy pionierami pod względem wzmacniania zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie i jej konkurencyjności poprzez podnoszenie zdolności innowacyjnych w UE w dynamicznym globalnym kontekście.

EIT łączy„trójkąt wiedzy”, czyli biznes, edukację i badania, tworząc dynamiczne partnerstwa transsektorowe – wspólnoty wiedzy i innowacji (WWiI - Knowledge and Innovation Communities – KIC). WWiI:

 • rozwijają innowacyjne produkty i usługi,
 • zakładają nowe firmy, oraz
 • szkolą nową generację przedsiębiorców i przedsiębiorczyń.

W ścisłej współpracy z WWiI czołowe przedsiębiorstwa, uniwersytety i ośrodki badawcze tworzą skuteczniejsze i bardziej innowacyjne rozwiązania dla Europy.

Pierwsze trzy WWiI rozpoczęły działalność w 2010 r.:

 • Climate-KIC: zajmuje się wyzwaniami związanymi ze zmianą klimatu;
 • EIT Digital: tworzy światowej klasy rozwiązania ICT;
 • KIC InnoEnergy: zajmuje się kwestiami zrównoważonej energii.

W grudniu 2014 r. ustanowiono dwie nowe WWiI, które w 2015 r. rozpoczęły działalność w całej Europie:

 • EIT Health: ma na celu poprawę jakości życia obywateli europejskich oraz stabilności systemów opieki zdrowotnej i świadczeń socjalnych.
 • EIT Raw Materials: zapewnia dostępność i zrównoważone wykorzystanie surowców z korzyścią dla gospodarki i obywateli.

Każda WWiI działa w centrach innowacji.. WWiI tworzone przez EIT posiadają centra innowacjirozmieszczone w całej UE i współpracują z centrami regionalnymi w celu wzmocnienia rezultatów  ich działań.

Rośniemy!

Do 2020 r. ustanowimy trzy nowe WWiI:

 • 2016 r.:

EIT Food: zapewni odporne na zmianę klimatu i zrównoważone rozwiązania w sektorze spożywczym.

EIT Manufacturing: wzmocni i zwiększy konkurencyjność przemysłu wytwórczego Europy.

 • 2018 r.:

EIT Urban Mobility: będzie oferować zrównoważone rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej.

Regionalny System Innowacji EIT (RSI EIT) to ustrukturyzowany program, dzięki któremu więcej organizacji z całej Europy ma korzystać z prac EIT i uczestniczyć w jego działalności. Celem RSI EIT jest zwiększenie zdolności innowacyjnych w obszarach i regionach Europy niewspółpracujących jeszcze z EIT i jego WWiI. RSI EIT zaprasza firmy, uniwersytety, laboratoria badawcze i organizacje zainteresowanych stron spoza partnerstwa WWiI do świata innowacji.

System zarządzania EIT

W celu promowania nowych pomysłów i inspirowania innowacji, EIT łączy wiedzę specjalistyczną z wizją. Decyzje mogą być podejmowane z zachowaniem właściwej równowagi między elastycznością a rozliczalnością. Związane jest to z dwupoziomową strukturą EIT, w której efektywny system zarządzania i niezawodna kadra kierownicza współistnieją z szeregiem zdecentralizowanych partnerstw operacyjnych (wspólnot wiedzy i innowacji), angażujących najbardziej wyróżniające się pod względem innowacji podmioty w Europie.

Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT) oraz jego działalnością zarządza dyrektor. Od dnia 1 sierpnia 2014 r. kierownikiem operacyjnym oraz tymczasowym dyrektorem EIT jest Martin Kern.

Dyrektor odpowiada przed całkowicie niezależną radą zarządzającą, którą tworzą wysokiej klasy specjaliści ze środowisk biznesowych i naukowych i której przewodniczącym jest, od dnia 1 sierpnia 2014 r., Peter Olesen. Rolą Rady Zarządzającej EIT jest przedstawianie strategicznych wytycznych dla EIT, a także wybór, ocena i wspieranie wspólnot wiedzy i innowacji (WWiI) EIT.

Siedziba główna EIT znajduje się w Budapeszcie na Węgrzech. Instytut dzieli się na szereg jednostek i wydziałów, określonych w schemacie organizacyjnym w pełni odpowiadającym misji i działalności siedziby głównej EIT. Można tu znaleźć biura wszystkich WWiI EIT w Europie.

EIT – źródło innowacji! Bądź innowacyjny z nami!

Powiązane dokumenty