EIT v kocke

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je nezávislý orgán EÚ. Posilňujeme inovačné schopnosti Európy rozvíjaním podnikateľských talentov a podporovaním nových myšlienok.

Naším poslaním je
 • Prispievať ku konkurencieschopnosti Európy, k jej udržateľnému hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest podporovaním a posilňovaním synergií a spolupráce medzi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a výskumnými organizáciami.
 • Vytvárať priaznivé prostredie pre tvorivé myšlienky s cieľom umožniť v Európe rozvíjanie inovácií a podnikania na svetovej úrovni.

Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. Horizont 2020 je základným pilierom hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii – Európa 2020, ktorej cieľom je zvýšiť globálnu konkurencieschopnosť Európy. 

Inovácia prostredníctvom integrácie

V záujme posilnenia inovačnej kapacity v Európe je potrebné prijať opatrenia na prekonanie roztrieštenosti európskeho inovačného prostredia a v tomto spočíva úloha inštitútu EIT. Máme priekopnícku úlohu pri zvyšovaní udržateľného rastu a konkurencieschopnosti Európy posilňovaním inovačnej kapacity EÚ v dynamických globálnych súvislostiach.

Inštitút EIT spája tri oblasti tzv. vedomostného trojuholníka, ktorý tvoria podnikanie, vzdelávanie a výskum, aby sa mohli vytvárať dynamické cezhraničné partnerstvá, znalostné a inovačné spoločenstvá (ZIS - Knowledge and Innovation Communities – KIC). ZIS:

 • vyvíjajú inovačné produkty a služby,
 • zakladajú nové podniky a
 • školia novú generáciu podnikateľov.

Úzka spolupráca v ZIS, popredných podnikoch, univerzitách a výskumných centrách prispieva k efektívnejším a inovačnejším riešeniam pre Európu.

Prvé tri ZIS inštitútu EIT začali činnosť v roku 2010:

 • Climate-KIC: zameriava sa na výzvy spojené so zmenou klímy,
 • EIT Digital vyvíjajú IKT svetovej úrovne,
 • KIC InnoEnergy: sa zaoberá udržateľnou energiou.

Dve nové ZIS boli navrhnuté v decembri 2014 a ich aktivity v rámci Európy budú pripravené v roku 2015:

 • EIT Health: zlepšenie kvality života európskych občanov a udržateľnosť systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
 • EIT Raw Materials: zabezpečenie prístupnosti, dostupnosti a udržateľného využívania surovín pre hospodárstvo a občanov.

Každé ZIS pracuje v centrách inovácií, ktoré sa volajú strediská spoločného umiestnenia. Znalostné a inovačné spoločenstvá inštitútu EIT majú strediská spoločného umiestnenia po celej EÚ a spolupracujú s regionálnymi strediskami, aby zvýšili vplyv svojej činnosti.

Rastieme!

Do roku 2020 vytvoríme tri nové ZIS:

 • 2016:

EIT Food: zabezpečenie udržateľného globálneho potravinového reťazca a odolného voči zmene klímy.

EIT Manufacturing: posilnenie a zvýšenie konkurencieschopnosti európskeho odvetvia priemyslu.

 • 2018:

EIT Urban Mobility: zabezpečenie udržateľných riešení pre mestskú mobilitu.

Regionálny inovačný program EIT (EIT RIS) je štruktúrovaný informačný program, ktorý slúži na pomoc viacerým organizáciám z celej Európy, aby mohli ťažiť z práce inštitútu ETI a zúčastňovať sa na jeho aktivitách. Cieľom programu EIT RIS je zvýšiť inovačnú kapacitu v oblastiach a regiónoch v Európe, ktoré nespolupracujú s inštitútom ETI a jeho ZIS. Program EIT RIS umožňuje podnikom, univerzitám, výskumným laboratóriám a organizáciám zainteresovaných strán, ktoré sa nezúčastňujú sa partnerstve so ZIS, vstúpiť do sveta inovácií.

Riadenie EIT

V záujme rozvíjania nových myšlienok a podnietenia inovácií inštitút ETI kombinuje odborné poznatky s víziou. Rozhodnutia môžu byť prijímané so zreteľom na náležitú rovnováhu medzi flexibilitou a zodpovednosťou. Umožňuje to dvojúrovňová štruktúra inštitútu ETI, ktorá spája efektívnu štruktúru riadenia so silným manažérskym tímom a decentralizovaným súborom partnerstiev (znalostné a inovačné spoločenstvá) a opiera sa o najexcelentnejších európskych aktérov v oblasti inovácií.

Za riadenie Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) a jeho činností je zodpovedný riaditeľ. Výkonným riaditeľom a dočasným riaditeľom inštitútu ETI od 1. augusta 2014 je Martin Kern.

Riaditeľ sa zodpovedá úplne nezávislej správnej rade pozostávajúcej z vysoko kvalifikovaných odborníkov z podnikateľského a akademického prostredia, ktorí sú vyvážene zastúpení, pod vedením Petra Olesena, ktorý sa ujal svojho mandátu 1. augusta 2014. Úlohou správnej rady EIT je poskytovať strategické usmernenie inštitútu ETI a správna rada zodpovedá aj za výber, hodnotenie a podporu znalostných a inovačných spoločenstiev inštitútu EIT (ZIS).

Ústredie inštitútu EIT sa nachádza v Budapešti (Maďarsko). Inštitút pozostáva z viacerých útvarov a oddelení, ako je uvedené v organizačnej štruktúre, v plnom súlade s príslušným poslaním a aktivitami ústredia inštitútu EIT. Nachádzajú sa tu všetky kancelárie ZIS inštitútu EIT.

EIT – realizuje inovácie! Inovujte s nami!

Súvisiace dokumenty