EIT v kocke

EIT – REALIZUJE INOVÁCIE! 

„vedomostnom trojuholníku“
„vedomostnom trojuholníku“

 

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je orgán EÚ, ktorý Európska únia vytvorila v roku 2008, aby posilnila inovačnú schopnosť Európy. Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizon 2020.

 

Čomu sa inštitút EIT venuje?

Inštitút je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy.

Podporujeme rozvoj dynamických dlhodobých celoeurópskych partnerstiev medzi poprednými spoločnosťami, výskumnými laboratóriami a spoločnosťami. Sú to tzv. inovačné spoločenstvá a každé z nich sa venuje hľadaniu riešení na konkrétnu globálnu výzvu, a to od zmeny klímy a udržateľných zdrojov energie až po zdravý životný štýl a zdravé potraviny.

Inštitút EIT, ktorý združuje viac ako 1 000 partnerov, je najväčšou inovačnou sieťou Európy a prepája tieto jednotlivé body. Podporujeme inovátorov a podnikateľov v celej Európe, aby mohli svoje najlepšie nápady transformovať na výrobky, služby, pracovné miesta a rast. Na splnenie poslania inštitútu EIT, ktorým je vytváranie pracovných miest a zabezpečovanie príležitostí na udržateľný hospodársky rast Európy, je tento aspekt zásadný.

Spoločenstvo EIT spoločne s poprednými partnermi ponúka širokú škálu inovačných a podnikateľských činností: vzdelávacie kurzy, ktoré kombinujú technické a podnikateľské zručnosti, individualizované služby zakladania podnikov a akcelerácie a inovačne orientované výskumné projekty. Na trh to prináša nové nápady a riešenia, mení študentov na podnikateľov a čo je najdôležitejšie, vedie to k inováciám.

Výsledky

Od svojho založenia v roku 2008 inštitút EIT vytvoril najväčšie inovačné spoločenstvo v Európe. Model inštitútu bol vyskúšaný, testovaný, overený a viedol k:

  • vytvoreniu 8 prosperujúcich inovačných spoločenstiev,
  • vytvoreniu viac ako 60 centier inovácií v celej Európe,
  • poskytnutiu podpory viac ako 3 200 začínajúcim podnikom a rozširujúcim sa podnikom,
  • získaniu 3.3 miliardy EUR vo forme externého kapitálu vďaka podnikom, ktoré podporujeme,
  • vytvoreniu viac ako 13 000 pracovných miest,
  • umožneniu toho, aby viac ako 3 100 študentov ukončilo magisterské a doktorandské štúdium (PhD), pričom do konca roku 2020 sa očakáva viac ako 5 000 takýchto absolventov,
  • vytvorenie viac ako 1 170 nových produktov a služieb.

*Údaje z august 2019

Read more

Čo je to inovačné spoločenstvo EIT?

Inovačné spoločenstvá združujú podniky (priemysel a malé a stredné podniky), výskumné centrá a univerzity ako partnerov, pričom vytvárajú prostredie, v ktorom rozkvitá kreatívne myslenie a inovácie. Ponúkajú prístup k talentom, znalostiam, financovaniu a novým obchodným odvetviam s cieľom:

  • vyvíjať inovačné produkty a služby: posuňte váš nápad ďalej a zaveďte ho na trh s nami!
  • rozbehnúť podniky: založte alebo akcelerujte s nami svoj podnik!
  • vzdelávať novú generáciu podnikateľov: rozvíjajte s nami svoje podnikateľské schopnosti!

Činnosti inovačných spoločenstiev zahŕňajú celý inovačný reťazec: programy odbornej prípravy a vzdelávania, ktorými sa upevňuje cesta od výskumu na trh, inovačné projekty, podnikateľské inkubátory a akcelerátory.

Existuje osem inovačných spoločenstiev EIT a každé z nich sa zameriava na konkrétnu globálnu výzvu:

Každé z inovačných spoločenstiev EIT pôsobí v centrách inovácií. V záujme zvýšenia dosahu činností inštitútu sú centrá inovácií rozmiestnené na celom území EÚ. V Európe v súčasnosti existuje viac ako 50 inovačných centier, ktoré zahŕňajú strediská spoločného umiestnenia, kde sa stretávajú a spolupracujú zástupcovia zo vzdelávacej, výskumnej a podnikateľskej sféry. Zistite, kde sa naše centrá nachádzajú: EIT v Európe.

EIT: práca v rámci celej Európy

Regionálny inovačný program EIT (EIT RIS) je informačný program, ktorý slúži na pomoc viacerým organizáciám v rámci Európy, aby mohli ťažiť z práce spoločenstva EIT a zúčastňovať sa na jeho činnostiach. Program EIT RIS sa usiluje o posilnenie inovačnej schopnosti tých európskych regiónov, ktoré zatiaľ nespolupracujú s EIT a jeho inovačnými spoločenstvami. Program EIT RIS združuje podniky, univerzity, výskumné laboratóriá a organizácie zainteresovaných strán v najväčšom európskom inovačnom spoločenstve. Pozrite sa na mapu EIT RIS, aby ste zistili, či sa niečo nachádza vo vašej blízkosti.

Ako sa môžem zapojiť?

Ako člen inovačného spoločenstva máte prístup k novým partnerom, zariadeniam, odborom, odvetviam priemyslu a kultúram. Existuje mnoho možností, ako vstúpiť do spoločenstva EIT a zapojiť sa do jeho širokej škály činností v oblasti podpory inovácií v celej Európe: programy odbornej prípravy a vzdelávania, inovačné projekty, podnikateľské inkubátory a akcelerátory.

Navštívte naše stránky „Naše činnosti“ a „Spolupracujte s nami“ a zistite, kde sa naše spoločenstvo nachádza: EIT v Európe. Využite výhody toho, že ste súčasťou najväčšej inovačnej siete Európy a inovujte s nami!

Všetky kanály sociálnych médií inštitútu EIT nájdete na uvedenej adrese.

Na odber spravodajcu inštitútu EIT sa môžete prihlásiť na tejto adrese.

Právny základ

Inštitút EIT je orgán Európskej únie so sídlom v Budapešti, v hlavnom meste Maďarska. Bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008 a svoju činnosť začal v roku 2010 v hlavnom sídle inštitútu EIT. V inštitúte v súčasnosti pracuje približne 70 zamestnancov. Martin Kern je jeho dočasným riaditeľom od 1. augusta 2014. 

 

Súvisiace dokumenty