EIT – REALIZUJE INOVÁCIE!

Čo je EIT a ako funguje?

„vedomostnom trojuholníku“
„vedomostnom trojuholníku“

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je nezávislý orgán EÚ so sídlom v Budapešti, ktorého úlohou je posilňovanie inovačnej schopnosti Európy . EIT zohráva veľmi dôležitú úlohu v podporovaní cieľov EÚ zameraných na vytváranie trvalo udržateľného hospodárskeho rastu a pracovných miest tým, že umožňuje podnikateľom a inovátorom transformovať ich najlepšie nápady na produkty a služby pre Európu.

EIT podnecuje podnikateľský talent a podporuje nové nápady a sústreďuje vo „vedomostnom trojuholníku“ popredné podniky, univerzity a výskumné centrá, ktoré tvoria dynamické cezhraničné partnerstvá nazývané inovačné spoločenstvá (KIC – znalostné a inovačné spoločenstvo).

Poslaním EIT je:
 • prispievať ku konkurencieschopnosti Európy, k jej udržateľnému hospodárskemu rastu a vytváraniu pracovných miest podporovaním a posilňovaním synergií a spolupráce medzi podnikmi, vzdelávacími inštitúciami a výskumnými organizáciami,
 • vytvárať priaznivé prostredie pre tvorivé myšlienky s cieľom umožniť v Európe rozvíjanie inovácií a podnikania na svetovej úrovni.

Inštitút EIT je neoddeliteľnou súčasťou rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020.

Naše výsledky (*).

Viac ako:

1 217 podnikateľských nápadov

640 nových produktov a služieb

1 250+ inovačných začínajúcich podnikov

1 700+ absolventov, ktorí ukončili študijné programy EIT

732 prenosov znalostí a osvojení znalostí

   

(*) 2010-2018

Elektrolietadlá, jedlé fľaše na vodu, umelé stromy, ktoré čistia ovzdušie s výkonom 275 stromov ...

Inovačné spoločenstvá EIT vytvárajú a objavujú inovačné riešenia významných výziev zahŕňajúcich oblasť energetiky, klímy, zdravia, surovín, digitalizácie a potravín. Poskytujú prístup k talentom, znalostiam, financovaniu a novým obchodným odvetviam s cieľom:

 • vyvíjať inovačné produkty a služby: posuňte váš nápad ďalej a zaveďte ho na trh s nami!
 • zakladať nové podniky: založte alebo rozvíjajte s nami svoje podnik!
 • vzdelávať novú generáciu podnikateľov: rozvíjajte s nami svoje podnikateľské schopnosti!
Aké inovačné spoločenstvá EIT existujú?

EIT má v súčasnosti šesť inovačných spoločenstiev:

 • EIT Climate-KIC: riešenie problémov v súvislosti s adaptáciou na zmenu klímy a so zmiernením zmeny klímy,
 • EIT Digital: riadenie digitálnej transformácie v Európe,
 • EIT InnoEnergy: dosiahnutie udržateľnej energie,
 • EIT Health: zlepšenie kvality života európskych občanov a udržateľnosti systémov zdravotnej a sociálnej starostlivosti,
 • EIT Raw Materials: zabezpečenie prístupnosti, dostupnosti a udržateľného využívania surovín pre hospodárstvo a občanov,
 • EIT Food: zasadenie Európy do centra globálnej revolúcie v inováciách a výrobe v oblasti potravín.

Každé z inovačných spoločenstiev EIT pôsobí v centrách inovácií. V záujme zvýšenia dosahu činností EIT sú centrá inovácií rozmiestnené v celej EÚ.

EIT: práca v rámci celej Európy

Regionálny inovačný program EIT (EIT RIS) je informačný program, ktorý slúži na pomoc viacerým organizáciám v rámci Európy, aby mohli ťažiť z práce spoločenstva EIT a zúčastňovať sa na jeho aktivitách. Cieľom programu EIT RIS je posilňovať schopnosť inovovať európskych regiónov, ktoré zatiaľ nepracujú s EIT a jeho inovačnými spoločenstvami. Program EIT RIS sústreďuje podniky, univerzity, výskumné laboratóriá a organizácie zainteresovaných strán v najväčšom európskom inovačnom spoločenstve.

V novembri 2016 spoločenstvo EIT sústreďovalo takmer 900 partnerov vrátane:

 • 503 podnikov spolu s malými a strednými podnikmi
 • 171 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania
 • 146 výskumných centier)
 • 74 miest, regiónov a mimovládnych organizácií
Rastieme!

V roku 2018 plánujeme zriadiť dve nové inovačné spoločenstvá:

 • EIT Manufacturing: posilňovanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti európskeho výrobného priemyslu,
 • EIT Urban Mobility: poskytovanie udržateľných riešení mobility v mestách.
Inovujte s nami!

 

Súvisiace dokumenty