EIT na kratko

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) je samostojen organ EU,  ki spodbuja in podpira podjetniški talent in nove zamisli ter tako krepi inovacijske zmožnosti Evrope. 

Naše poslanstvo je
 • prispevati h konkurenčnosti Evrope, njeni trajnostni gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest tako, da spodbujamo in krepimo sinergije in sodelovanje med podjetji, izobraževalnimi institucijami in raziskovalnimi organizacijami; s spodbujanjem in krepitvijo sinergij in sodelovanja med podjetji, izobraževalnimi institucijami in raziskovalnimi organizacijami;
 • omogočiti vrhunske inovacije in razvoj podjetništva v Evropi tako, da ustvarjamo spodbudna okolja za ustvarjalno razmišljanje

Inštitut EIT je sestavni del okvirnega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Obzorje 2020 je ključni Unije inovacij , vodilne pobude  v okviru strategije Evropa 2020 , , katere cilj je povečati konkurenčnost Evrope na svetovni ravni.

Inovacije prek povezovanja

Evropa za povečanje svojih inovacijskih zmogljivosti potrebuje ukrepe, ki bodo odpravili razdrobljenost inovacijskega trga v Evropi.  . Prav to je poglavitna naloga inštituta EIT. Inštitut EIT ima pionirsko vlogo, da s krepitvijo inovacijske zmogljivosti Evrope v globalnem kontekstu povečuje trajnostno rast in konkurenčnost Evrope.

V ta namen Inštitut EIT povezuje deležnike na področju gospodarstva, izobraževanja in raziskav v „trikotnik znanja“ in pri tem vzpostavlja dinamična čezmejna partnerstva – Skupnosti znanja in inovacij (SZI / Knowledge and Innovation Communities – KIC). Skupnosti znanja in inovacij:

 • razvijajo inovativne proizvode in storitve,
 • ustanavljajo nova podjetja in
 • usposabljajo novo generacijo podjetnikov.

 V okviru SZI, vodilna podjeta, univerze in raziskovalnasredišča  oblikujejo učinkovitejše in inovativnejše rešitve za Evropo.

Prve tri skupnosti znanja in inovacij inštituta EIT so bile ustanovljene leta 2010:

 • Climate-KIC: se ukvarja z izzivi  na področju podnebnih sprememb;
 • EIT Digital: ustvarja vrhunsko informacijsko in komunikacijsko tehnologijo;
 • KIC InnoEnergy: se ukvarja s trajnostno energijo.

Decembra 2014 sta bili zasnovani dve novi skupnosti znanja in inovacij, ki bosta leta 2015 začeli izvajati svoje dejavnosti po Evropi:

 • EIT Health: bo skrbela za izboljšanje kakovosti življenja evropskih državljanov ter vzdržnosti sistemov zdravstvenega in socialnega varstva;
 • EIT Raw Materials: bo zagotavljala dostopnost, razpoložljivost in trajnostno rabo surovin za gospodarstvo in državljane.

Skupnosti znanja in inovacij izvajajo operativne naloge preko inovacijskih vozlišč, tako imenovanih «ko-lokacijskih centrov«, ki so razpršena po vsej Evropski uniji in za povečanje učinka sodelujejo z regionalnimi centri.

Rastemo!

Do leta 2020 bomo ustanovili tri nove skupnosti SZI:

 • leta 2016:

EIT Food:  bo delovala na področju zagotavljanja trajnostne prehranske vrednostne verige, ki bo odporna na podnebne spremembe;

EIT Manufacturing: bo delovala na področju povečevanja konkurenčnosti evropske proizvodne industrije;

 • leta 2018:

EIT Urban Mobility: ki bo delovala na področju zagotavljanje trajnostnih rešitev za mobilnost v mestih.

Regionalna inovacijska shema inštituta EIT (EIT RIS) je strukturiran program pomoči, , ki naj bi zagotavljal, da bi čim več organizacij iz Evrope sodelovalo in imelo koristi od dejavnosti inštituta EIT. Cilj sheme EIT RIS je povečati inovacijske zmogljivosti na tistih območjih in egijah Evrope, ki ne sodelujejo neposredno z inštitutom EIT in njegovimi skupnostmi SZI. S shemo želi inštitut EIT privabiti v svet inovacij podjetja, univerze, raziskovalne laboratorije in  druge deležnike, ki niso vključeni v partnerstva SZI..

Upravljanje inštituta EIT

Da bi spodbudil nove zamisli in inovacije, inštitut EIT - združuje strokovno znanje z vizijo. Odločevalski proces temelji na pravem ravnotežju med prilagodljivostjo in odgovornostjo, ki je odraz dvo-nivojske organizacijske strukture inštituta EIT, sestavljene iz upravnega odbora in  vodstvene ekipe na eni strani ter decentralizirane operativne mreže partnerstev (skupnosti znanja in inovacij) na drugi strani. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) ter njegove dejavnosti upravlja direktor Martin Kern, ki je od 1. avgusta 2014 izvršni in začasni direktor inštituta EIT.

Direktor poroča popolnoma samostojnemu upravnemu odboru, v katerem so enakovredno zastopani vrhunski strokovnjaki iz poslovnega in akademskega sveta -. Upravnemu odboru predseduje - Peter Olesen, ki je nastopil svoj mandat 1. avgusta 2014. Upravni odbor inštituta EIT  skrbi za strateško vodenjeinštituta EIT in je odgovoren za izbor, oceno in zagotavljanje podpore skupnostim znanja in inovacij (SZI) inštituta EIT.

Inštitut EIT ima sedež v Budimpešti na Madžarskem. Sestavlja ga več enot in oddelkov, katerih delokrog je popolnoma usklajen s poslanstvom in dejavnostmi inštituta EIT. Vse skupnosti znanja in inovacij inštituta EIT, ki delujejo po Evropi, lahko najdete tukaj.

Inštitut EIT – ustvarjamo inovacije! Ustvarjajte inovacije skupaj z nami!

Povezani dokumenti