EIT i korthet

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) är ett oberoende EU-organ.  Vi ökar Europas förmåga till innovation genom att främja företagaranda och stödja nya idéer.

Vårt uppdrag
 • Vårt uppdrag är att förbättra förutsättningarna för ett mer konkurrenskraftigt Europa, för en hållbar ekonomisk tillväxt och för skapandet av fler jobb. Det bidrar vi till genom att främja och stärka synergier och samarbetsprojekt mellan företag, utbildningsinstitutioner och forskningsorganisationer.
 • Skapa miljöer som gynnar kreativt tänkande och skapar förutsättningar för förstklassig innovation och entreprenörskap i Europa.

EIT är en del av Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Horisont 2020 är en viktig del av Innovationsunionen – ett flaggskeppsinitiativ i strategin Europa 2020 vars mål är att öka Europas globala konkurrenskraft. 

Innovation genom integration

För att stärka Europas innovationskapacitet behövs det åtgärder som motverkar splittringen av innovationslandskapet i Europa. Det är här EIT kommer in i bilden. Vi fyller en pionjärfunktion, nämligen att bidra till att öka den hållbara tillväxten och konkurrenskraften i Europa genom att stärka EU:s innovationskapacitet i ett dynamiskt globalt sammanhang.

EIT sammanför kunskapstriangeln med företagande, utbildning och forskning till dynamiska och gränsöverskridande partnerskap i form av kunskaps- och innovationsgrupper (KI-grupper / Knowledge and Innovation Communities – KIC). KI-grupperna ska

 • utveckla innovativa produkter och tjänster,
 • starta nya företag, och
 • utbilda en ny generation entreprenörer.

Genom ett nära samarbete inom KI-grupperna kan ledande företag, universitet och forskningscentrum skapa effektivare och mer innovativa lösningar för Europa.

EIT:s första tre KI-grupper inrättades 2010:

 • Climate KIC: tar upp utmaningar inom klimatområdet.
 • EIT Digital: tar fram informations- och kommunikationslösningar i världsklass.
 • KIC InnoEnergy: griper sig an hållbar energi.

Två nya KI-grupper sjösattes i december 2014 och kommer att sätta igång sin verksamhet i Europa 2015:

 • EIT Health: verkar för att förbättra livskvaliteten för Europas medborgare och främja hållbara system för hälso- och sjukvård och för social omsorg.
 • EIT Raw Materials: verkar för att säkra tillgången på och en hållbar användning av råvaror för ekonomin och medborgarna.

Varje KI-grupp arbetar inom innovationsnav som kallas samlokaliseringscentrum (Co-location Centres).  EIT:s KI-grupper har samlokaliseringscentrum över hela EU och samarbetar med regionala centrum för att verksamhet ska få större effekt.

Vi växer!

Fram till 2020 ska vi inrätta tre nya KI-grupper:

 • 2016:

EIT Food: ska verka för en klimattålig och hållbar global värdekedja för livsmedel.

EIT Manufacturing: ska stärka och öka konkurrenskraften hos Europas tillverkningsindustri.

 • 2018:

EIT Urban Mobility: ska utarbeta hållbara lösningar för rörlighet i städer.

EIT: regionala innovationssystem (EIT RIS) är ett strukturerat, utåtriktat program för att hjälpa fler organisationer från hela Europa dra nytta av EIT:s arbete och delta i verksamheten. Syftet med EIT RIS är att öka innovationskapaciteten inom områden och regioner i Europa som inte arbetar med EIT och dess KI-grupper. EIT RIS ger företag, universitet, forskningslaboratorier och intressentorganisationer utanför KI-gruppernas partnerskap möjlighet att ta del av en innovationsfrämjande miljö.

EIT:s förvaltning

EIT kombinerar expertkunskaper med vision för att främja nya idéer och inspirera till innovation. EIT har en beslutsgång som ger rätt balans mellan flexibilitet och redovisningsskyldighet. Det beror på EIT:s lätta struktur i två nivåer, med en kombination av å ena sidan en effektiv styrning med en stark styrelse och å andra sidan ett decentraliserat spektrum av operativa partnerskap (KI-grupperna) som utnyttjar Europas främsta aktörer inom innovation.

Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och dess verksamhet leds av direktören. Martin Kern är VD och ställföreträdande direktör för EIT sedan den 1 augusti 2014.

Direktören rapporterar till en helt oberoende styrelse med en väl avvägd sammansättning av specialister med bakgrund i näringslivet och den akademiska världen. Peter Olesen är ordförande sedan den 1 augusti 2014. Funktionen för EIT:s styrelse är att ge EIT strategisk vägledning och även ansvara för att välja ut, utvärdera och stödja EIT:s KI-grupper.

EIT:s huvudkontor ligger i Budapest i Ungern. Det är strukturerat i ett antal enheter och avdelningar som visas i organigrammet och är helt anpassade efter respektive uppdrag och verksamhet vid huvudkontoret. Här finns kontoren för alla EIT:s KI-grupper över hela Europa.

EIT – making innovation happen! Innovate with us!

Relaterade dokument