The EIT Strategic Innovation Agenda - November 2010